Evaluering av fastlegereformen 2001-2005

Evaluering|

Norges forskningsråd fikk i oppdrag fra Helsedepartementet å koordinere en femårig, forskningsbasert evaluering. Evalueringen ble formelt avsluttet med en konferanse arrangert av Norges forskningsråd 7. februar 2006. En formell overlevering av en sluttrapport fra evalueringen, ”Evaluering av fastlegereformen 2001 – 2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter”, ble gjort ved konferansens avslutning. Evalueringen har vært konsentrert rundt fire hovedområder: legedekning, tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet. Sistnevnte omfatter i hvilken grad reformen har ført til en mer rasjonell utnyttelse av landets samlede legeressurser. Stikkord/indikatorer for dette området har vært organisering, koordinering og samarbeid. Rapporten er basert på 15 større og 15 mindre prosjekter støttet av NFR. I tillegg refererer forfatteren flere steder til annen relevant forskning.

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Hogne Sandvik
  • Norges Forskningsråd
Intervju
Spørreskjema
Statistikk
Observasjon