Evaluering av Digitaliseringsrådet

Evaluering|

Digitaliseringsrådet ble etablert fra januar 2016 for å bidra til bedre styring og gjennomføring av små og mellomstore IKT-prosjekter i statlige virksomheter. Rådet er en frivillig, men anbefalt ordning for statlige virksomheter. Rådet skal legge til rette for læring fra privat til offentlig sektor og på tvers av prosjekter i offentlig sektor. I forbindelse med etableringen av Digitaliseringsrådet ble det lagt til grunn, i supplerende tildelingsbrev til Difi 25. juni 2015, at effektene av Digitaliseringsrådet skulle evalueres i løpet av en fireårsperiode. Evalueringen gjennomføres altså i tråd med bestemmelser som lå til grunn for etableringen av rådet.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • KPMG
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon