Evaluering av Difi

Evaluering|

Difi ble etablert i 2008, og Agenda Kaupang har i samarbeid med A-2 foretatt en evaluering av Difis oppdrag, oppgaveløsning og om formålet med etableringen av Difi er nådd. Evalueringen har vært konsentrert om seks problemstillinger, definert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basert på gjennomgang og vurderinger av de seks problemstillingene foretas en samlet vurdering og drøfting av om Difi har levert i henhold til forventninger, samt vurderer endrings- og forbedringsbehovet. Til slutt presenteres anbefalinger for videre utvikling av Difi.

  • Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Gitte Haugnæss, Per-Trygve Hoff, Morten Stenstadvold, Gjermund Lanestedt
  • AGENDA Kaupang, A-2 Norge
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier