Evaluering av Det Åpne Teater

Evaluering|

Bakgrunnen for evalueringen av Det Åpne Teater er todelt. For det første har teatret de siste årene vist en vilje til ekspansjon og nyorientering: I stedet for å være primært et verksted for utvikling av ny dramatikk, ønsker teatret å utvikle seg til en fullt produserende scene for ny dramatikk. Dette kommer til uttrykk både i den nye strategiplanen som ble vedtatt i desember 2002, og i teatrets planer fra samme år om utbygging av teaterlokalene og utvidelse av virksomheten. Disse planene legger teatret til grunn for en søknad om økt statstilskudd. Mot denne bakgrunn ønsker myndighetene en nærmere vurdering av tiltaket, og Kultur- og kirkedepartementet bad i 2003 Kulturrådet sørge for at det ble foretatt en evaluering av teatret. Sett i lys av dette gjelder evalueringen Det Åpne Teaters virksomhet gjennom de siste årene, og spesielt teatrets nåværende planer om utvidelse av virksomheten og ønske om økt statstilskudd. Ikke minst gjelder evalueringen planene for utbygging av lokalene. For det andre har Kulturrådet i mellomtiden vedtatt å iverksette en stor evaluering av alle kulturtiltakene som mottar tilskudd over den såkalte post 74 i statsbudsjettets kapittel 320 Allmenne kulturformål. Det er her statstilskuddet til Det Åpne Teater er plassert. Post 74 har betegnelsen ”Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd” og inneholder tilskuddene til 58 ulike kulturtiltak. Ansvaret for disse tilskuddene er i de senere år overført til Kulturrådet som en såkalte delegert forvaltningsoppgave. Tiltakene på post 74 er svært ulikeartete, og det finnes ingen samlende strategi for forvaltningen av posten. Kulturrådet skal derfor vurdere framtidige forvaltningsløsninger for tiltakene på post 74. Sett i lys av dette gjelder den herværende evalueringen av Det Åpne Teater ikke bare teatret i seg selv men også forvaltningsløsningen, dvs. måten staten yter støtte til teatret på.

  • Kultur- og kirkedepartementet
  • Susan Fazakerley, IdaLou Larsen, Tom Remlov
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier