Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?

Evaluering|

Rapporten gir en oppsummering av hovedresultater fra en omfattende evaluering av endringer i bygningsdelen av Plan- og bygningsloven, den såkalte byggesaksreformen samt endringer og tilpasninger som er vedtatt som en oppfølging av denne reformen. Reformen trådte i kraft 01. 07. 1997 (Ot. prp. nr. 39 (1993-1994). Formålet med evalueringen er å vurdere om lovendringene har ført til atferdsendring og følgelig bedre kvalitet i bygg, samt hvorvidt virkemidlene er tatt i bruk som intendert og gjennom dette gitt bedre kvalitet i bygg.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Berit Nordahl, Sidsel Sverdrup, Geir K. Hansen, Inger-Lise Saglie
  • Norges Forskningsråd
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk