Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten

Evaluering|

Formålet med evalueringen var å se på hvorfor folk klager, hvor god klagehåndteringsprosessen er og hvilke utfall klagene får. Totalt 173 klagesaker fra 1. kvartal 2013 fordelt på 25 politidistrikt og ett særorgan ble gjennomgått. Et hovedfunn er at folk som klager på politiet oftere får medhold eller delvis medhold enn før.

  • Politi og lensmannsetaten
  • Politidirektoratet
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk