Evaluering av advokatordningen for asylsøkere

Evaluering|

Formålet med denne undersøkelsen har vært å gi en evaluering av advokatordningen. Rapporten bygger på et bredt spekter av metodikk, både kvalitativt og kvantitativt. Siktemålet har vært å dekke et bredt utvalg av aktører som har en relasjon til advokatordningen. Evalueringen bygger hovedsakelig på intervjuer, dokumentstudier og en survey mot advokater. Evalueringen inneholder en gjennomgang og vurderingen av organiseringen av advokatordningen og hvordan den fungerer i praksis.

  • UDI
  • Tor Egil Viblemo, Dag Ellingsen, Fredrik L. Ellingsen, Tor Borgar Hansen, Anne Margrethe Sørlie, Beate Nordal, Kristian Andenæs
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk