Evaluation of Transparency International

Evaluering|

Transparency International, som er en internasjonal frivillig organisasjon, har bekjempelse av korrupsjon som sitt hovedformål. Norge har i mange år gitt støtte til Transparency International (TI), både til TIs Sekretariat (TI-S) i Berlin og flere av TIs 90 nasjonale avdelinger (National Chapters). Utenriksdepartementet forvaltet den norske støtten til TI inntil 2004 da Norad ble tildelt denne oppgaven. I perioden 2005-2010 mottok TI-S NOK 15,7 mill fra Norge. I samme periode bevilget flere norske ambassader støtte til TIs nasjonale avdelinger i ulike land. Evalueringen vurderte TI-S i forhold til de resultatene som er oppnådd for å bekjempe korrupsjon. Evalueringen drøftet sterke og svake sider ved TI-S og ser spesielt på forholdet mellom TI-S og de nasjonale avdelingene. Evalueringen kommer med forslag til hva som bør gjøres for at TI skal bli mer effektiv i bekjempelsen av korrupsjon. Den drøfter også hvordan de internasjonale giverne kan bidra til å styrke TI.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • Emery Brusset, John Bray, Marina Buch Kristensen, Anne-Lise Klausen, Jups Kluyskens, Radwan Siddiq
  • Channel Research
Intervju
Dokumentstudier