Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South

Evaluering|

Strategien for kultur- og idrettssamarbeid med land i Sør trådte i kraft i begynnelsen av 2006 og dekker årene 2006-2015. I strategien ble det sagt at den skulle evalueres og om nødvendig endres i 2010. I perioden under evaluering, 2006-2009, ble det bevilget 850 millioner NOK til sport og kultur. Ved strategiens lansering understreket man behovet for å fremme kultur og idrett som reflekterer det rettighetsbaserte perspektivet i Norges utviklingspolitikk. Hovedformålet for evalueringen har vært å vinne innsikt i norsk utviklingssamarbeid på kultur- og idrettsfeltet under strategien, forbedre samarbeidet, se på verdien av strategien som et retningsgivende instrument og vurdere behovet for å endre den. Sammen med hovedrapporten ble det utarbeidet delrapporter om evalueringsbesøk i fem "case"-land, India, Mosambik, Nicaragua, Zimbabwe og Det palestinske område.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Kim Forss, Nora Ingdal, Stein-Erik Kruse, Ananda S. Millard
  • Nordic Consulting Group
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon