Evaluation of the INFRASTRUKTUR initiative as a funding instrument

Evaluering|

Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-ordning ble etablert i 2009 for å finansiere nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer. Ordningen var resultatet av regjeringens respons på den raskt økende betydningen av forskningsinfrastruktur, som beskrevet i stortingsmeldingen Klima for forskning fra 2009. Forskningsrådet besluttet i 2019 å evaluere INFRASTRUKTUR-ordningen for å belyse hvor godt ordningen bidrar til å nå målene som er satt, vurdere merverdien av finansiering av forskningsinfrastruktur gjennom ordningen, samt å videreutvikle ordningen. Hovedkonklusjonen i evalueringen er at Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) er en suksess som har stor betydning for det norske forskningssystemet. Evalueringskomiteen anbefaler på det sterkeste at ordningen videreføres som hovedmekanismen for å støtte investeringer i nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer

  • Norges Forskningsråd
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Dokumentstudier