Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift

Evaluering|

Det har blitt foretatt en omfattende litteraturstudie med fokus på etterkonvertering av biler til "Flexi Fuel Vehicles" (FVV). Informasjonen er blitt innhentet fra svenske myndigheter. Det har også blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant norske interessenter. Til slutt er det blitt foretatt en kost- nytte analyse av en eventuell regelverksendring i Norge. For under 14 000 km kjøring i året vil det ikke være økonomisk lønnsomt for forbrukere å etterkonvertere en bil til etanoldrift. Hvis derimot staten står for etterkonverteringskostnaden, vil det være lønnsomt å kjøre på E85. Beregninger viser at etterkonvertering til E85 ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens prisnivå og teknologistatus.

  • Vegvesenet
  • Juned Akhtar
  • Transportøkonomisk institutt
Intervju
Dokumentstudier