Eldres boligsituasjon

Evaluering|

Rapporten tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken har sett behov for å øke kunnskapen knyttet til eldres boligsituasjon og boligbehov i årene som kommer. Det er behov for å vurdere eksisterende offentlige virkemidler med tanke på en økning i antall eldre, sett i sammenheng med utvikling av gode, bærekraftige bomiljø. Rapporten Eldres boligsituasjon - Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring er NOVAs løsning på forskningsoppdraget «Eldres boligsituasjon – muligheter og virkemidler».  

  • Husbanken
  • Jardar Sørvoll, Hans Christian Sandlie, Viggo Nordvik, Lars Gulbrandsen
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk