Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg

Evaluering|

Metier AS og Møreforsking Molde AS har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Oppland grense-Jaktøya og Rv3 Hedmark grense-Ulsberg i henhold til rammeavtale med Finansdepartementet (4. mars 2011) og mandat i avrop datert 25. april 2012. Planområdet omfatter: • E6 mellom Oppland grense i sør og Jaktøya i nord, med unntak av strekningene E6 Vindalsliene – Korporals bru og E6 gjennom Oppdal sentrum som ligger inne i Statens Vegvesens handlingsprogram 2010-2013. • Dovrebanen mellom Oppland grense i sør og Jaktøya i nord. • Rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.

  • Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet
  • Metier, Møreforsking
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon