Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder

Evaluering|

Den 1. mail 2008 iverksatte Mandal kommune «Tillitsprosjektet», hvor ansatte fikk egenmeldingsrett i inntil ett år. Kommunene implementerte samtidig et IKT-verktøy og prosedyrer for oppfølging av ansatte under sykmelding som er vesentlig mer intensivt og omfattende enn summen av ordinær oppfølging etter IA-avtalen og sykmeldende leges oppfølging. Ledere med personalansvar fikk tett oppfølging av personalsjefen i kommunen i hvilken grad prosedyrene ble fulgt. Tidligere evalueringer har rapportert om god forankring i politisk og administrativ ledelse samt blant kommunens ansatte. De ansatte hadde fortsatt rett til å levere sykmelding, men hele 95% av alt fravær og 75% av langtidsfravær var kun egenmeldt i prosjektets tredje år. Mandal kommunes målsettinger med prosjektet har i kortversjon vært å redusere sykefraværet og øke avgangsalderen. Formålet med denne studien er å bruke registerdata til å evaluere om Mandal kommune har lykkes med disse målsettingene og om eventuell suksess kan tilskrives Tillitsprosjektet. Til dette sammenlignes Mandal kommune med 29 referansekommuner med omtrent tilsvarende størrelse og budsjettfleksibilitet (kommuneneøkonomi) ved bruk av registerdata fra NAV om sykefravær og alderssammensetning fra 2003 til 2012. Våre funn indikerer at Mandal kommune har redusert sykefraværet betydelig i perioden sammenlignet med de 29 referansekommunene. Nedgangen i sykefraværet sammenfaller med innføringen av reformen i 2008. Sykefraværet er 1,59 prosentpoeng lavere etter reformen (2008 til 2012) enn før (2003 til 2007). Dette er en kraftig reduksjon.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik, Kjell Vaage
  • Uni Rokkansenteret
Intervju
Spørreskjema
Statistikk