Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening

Evaluering|

Rapporten konkluderer med at det var en klar tendens til økt selvforsørgelse for referansepersonene i gruppen som ble omfattet av endringen. Færre fikk sosialstønad og lønnsinntekten til de som var i arbeid økte, samt at det var en klar sammenheng mellom endringer i underholdskravet og endringer i når personer som ble omfattet av endringen søkte om familiegjenforening.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum
  • Frischsenteret
Intervju
Dokumentstudier