Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet

Evaluering|

Helsedirektoratet ved Avdeling for rehabilitering og sjeldne funksjonshem­ninger hen­vendte seg til Kunnskapssenteret med spørsmål om å få utarbeidet en oversikt over kunnskap om effekt av habiliterings- og rehabiliteringspro­ses­ser. Hensikten med oversikten var å få kunnskap om effekten av (re)habilite­ring for brukere med behov for ulike tjenester med hensyn på sosial og sam­funnsmessig del­takelse. Formålet med denne rapporten var å besvare om det at brukeren deltar i sin rehabiliteringsprosess sammen med et tverrfaglig team bidrar til at brukeren blir mer aktiv sosialt og i samfunnet.

  • Helsedirektoratet
  • Hilde H. Holte, Trine Ranheim, Signe Flottorp
  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Dokumentstudier