Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole

Evaluering|

Høsten 2013 satte Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i gang et forsøk med redusert antall karakterer i halvårsvurderingen i norskfaget på Vg1 og Vg2 på studieforberedende utdanningsprogram. Fra høsten 2014 ble forsøket utvidet til 8. og 9. årstrinn i grunnskolen. Formålet med forsøket er å undersøke hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget påvirker opplæringen i faget. Det overordnede forskningsproblemet som denne evalueringen av forsøket skal belyse, er følgelig om og eventuelt i hvilken grad færre karakterer i norsk gir skolene mulighet til å utvikle mer hensiktsmessig organisering av undervisning og vurdering i norskfaget. Dette er andre delrapport fra evalueringen, hvor vi undersøker implementeringen av forsøket i videregående skole. Gjennom spørreundersøkelser og forskningsintervjuer har vi innhentet data fra skoleeiere, skoleledere, lærere og elever.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Idunn Seland, Cay Gjerustad, Berit Lødding
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema