De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse

Evaluering|

Rapporten viser en spørreundersøkelse rettet mot ti (private) særskilte skoler for funksjonshemmede; én grunnskole (Soon Sjøskole), seks videregående skoler (Aglo vg, Hop vg, Hopen vg, Krokeidesenteret, Seiersborg vg og Øvrebø vg) og tre kombinerte grunn- og videregående skoler (Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo og på Hedmarken og Steinerskolen på Skjold). Skolene får dekket alle driftsutgifter ved statstilskudd etter en normalsats per elev per skoleår. Spørsmålene i undersøkelsen har belyst sammensetningen av elevmassen ved skolene, inntaksbestemmelser/-praksis, opplæringstilbud og sluttkompetanse, andel av elevene som fullfører skolegangen, skolenes behandlingstilbud og skolenes vurdering av statstilskuddet.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Econ Pöyry
Spørreskjema