De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Evaluering|

Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har brukt disse under større og mindre hendelser. Det startet med at Røde Kors Hjelpekorps fikk låne radioterminaler til bruk for Ski-VM i Holmenkollen. Nå har Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelps Sanitet, Redningsselskapet og Norske Redningshunder totalt 142 radioterminaler til prøvebruk, hvorav 11 kjøretøy/båtmonterte radioterminaler. Tilbakemeldingene fra prøvebruken av Nødnett er overveiende positive. Hjelpeorganisasjonene finner at Nødnett vil være viktig for deres innsats framover, til tross for at de utlånte radioterminalene kun dekker om lag 20 % av det totale antallet som organisasjonene vurderer at de trenger for å kunne være fullverdige brukere av Nødnett. De frivillige er avhengige av et godt samarbeid med nødetatene og seg imellom. Med Nødnett vil dette fungere bedre enn i dag. For å få dette godt til, må det som kalles samvirkegrupper tas i bruk. Dette er imidlertid ikke innarbeidet hos nødetatene, da deres sentraler ikke lytter på samvirkegruppene, men kun til nødetatenes redningsgrupper.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Direktoratet for nødkommunikasjon
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk