Byen – ikke for alle?

Evaluering|

Denne rapporten drøfter hvorvidt enkelte yrkesgruppe, såkalte nøkkelarbeidere, har utfordringer med å etablere seg i storbyer og pressområder som følge av høye boligpriser. Nøkkelarbeidere er her definert som arbeidstakere som har en særlig viktig samfunnsfunksjon, og får lønningene sine fastsatt sentralt. Vanlige eksempler på slike nøkkelarbeidere er lærere, sykepleiere og personer innen sikkerhet (forsvar, brann, politi). Bakgrunnen for å studere denne yrkesgruppen er en bekymring om at storbyer og pressområder over tid vil miste arbeidstakere i viktige samfunnsfunksjoner. Hovedkonklusjonen i analysen er at utviklingen i det norske boligmarkedet, i kombinasjon med den norske lønnsdannelsen, på sikt kan føre til mangel på arbeidstakere innen visse yrkesgrupper innen offentlig sektor i de største byene.

  • Husbanken
  • Damvad
Intervju
Dokumentstudier