Bolyst

Evaluering|

Formålet med denne rapporten er å sammenstille og vurdere resultater og erfaringer fra bolystprogrammet. Denne rapporten er en videreutvikling av Distrikts-senterets kartlegging fra 2013. Den tok for seg 81 prosjekter, hvorav bare et fåtall var avsluttet. Distriktssenteret har nå gått mer i dybden på en del prosjekter. Rapporten vektlegger, i tillegg til data fra bolystnotatet i 2013, resultatene av 42 prosjekter hvor Distriktssenteret har gått grundig inn i sluttrapportene. Prosjektsøknader/ finansieringsplaner fra 103 prosjekter er også med i datagrunnlaget. I tillegg er en erfaringssamling som omhandlet integrering spesielt brukt som datagrunnlag. Rapporten er ment å gi kunnskap til aktører som arbeider med lokal samfunnsutvikling.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Distriktssenteret
Dokumentstudier