Boligsosialt utviklingsprogram

Evaluering|

For å oppnå en mer helhetlig oppfølging av kommunenes boligsosiale arbeid, har Husbanken Region øst iverksatt Boligsosialt utviklingsprogram for kommunene. Programmet vil gå over en åtteårs periode (2009-2017) med i alt 16 kommuner. Programsatsningen startet opp våren 2009. Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt utviklingsprogram i perioden 2009-2012, og målet med følgeevalueringen er å videreføre erfaringer fra kommunenes arbeid og erfaringer ved bruk av program som metode og virkemiddel i Husbankens boligsosiale arbeid. Rapporten er en av to delrapporteringer og har fokus på a) Hvordan kommunene har arbeidet med lokal organisering og forankring i prosessen fram mot Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram b) I hvilken grad Husbankens programtilnærming i form av Boligsosialt utviklingsprogram er en formålstjenelig metode for å bedre det boligsosiale arbeidet i kommunene i programmets to første faser.

  • Husbanken
  • Marte Hanche-Dalseth, Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Susanne Moen Ouff
  • Møreforskning Volda
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon