Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II

Evaluering|

Diakonhjemmets høgskole gjennomførte med støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet studietilbudet «Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid», som ble startet høsten 2012 og avsluttet våren 2014. Målgruppa for studiet var helse- og sosialarbeidere med treårig utdanning som arbeider innen tjenester for boveiledning, rusomsorg og psykisk helse. Diakonhjemmets utdanningstilbud la eksplisitt vekt på brukeroppfølging og boveiledning og hadde et pedagogisk opplegg med søkelys på metoden oppgaveorientert mestringstilnærming (OOMT). Fafo og NOVA fikk i oppdrag å evaluere videreutdanningstilbudet. Evalueringsprosjektet har fulgt gjennomføringen av denne videreutdanningen nesten fra oppstarten. Både opplegget for studietilbudet og OOMT er nærmere omtalt i en delrapport fra evalueringen, som ble utgitt av Fafo i februar 2014. Formålet med denne endelige evalueringen er todelt: 1. Å undersøke om videreutdanningstilbudet gir deltakerne (studentene) og de involverte kommunene en kompetanse som er relevant for å møte lokale boligsosiale utfordringer. 2. Å undersøke om videreutdanningen bidrar til mer tilpasset brukeroppfølging og større brukermedvirkning.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Arne Backer Grønningsæter
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier