Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker?

Evaluering|

De eksterne kostnadene knyttet til veitrafikken varierer langs mange dimensjoner, og det er derfor vanskelig å prise alle disse kostnadene. Det vil også variere i hvilken grad de ulike eksterne kostnadene er egnet for prising. Med dette som utgangspunkt har arbeidsgruppen pekt på endringer innenfor dagens bilavgiftssystem, som kan gjøre at en kommer nærmere målet om å prise de eksterne kostnadene knyttet til veitrafikken. Disse endringene kan etter arbeidsgruppens mening i prinsippet gjennomføres fra 2008. I tråd med mandatet har gruppen også sett på andre tiltak som en kan vurdere å utrede på lengre sikt, bl. a. veiprising og kilometeravgift.

  • Finansdepartementet
  • Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Vegdirektoratet, Statens forurensingstilsyn
Dokumentstudier
Statistikk