Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet

Evaluering|

Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer er en del av i alt tre evalueringer av sykehusreformen, som samlet sett har til formål å beskrive og vurdere hvordan og i hvilket omfang sykehusreformens premisser og målsettinger er blitt realisert. En vesentlig del av evalueringen har vært å belyse og vurdere eier- og myndighetsdimensjonen samt bestiller-utfører-dimensjonen. Likeledes har det vært vesentlig å få belyst og vurdert ”kostnadskontroll” og ”demokrati”. Det vil si om sykehusreformen og i særdeleshet helseforetaksmodellen har gitt grunnlag for styring av og kontroll med kostnader, og i så fall med hvilke konsekvenser og med hvilke effekter. Videre skulle evalueringen ta opp spørsmålet om på hvilken måte og i hvilken grad sykehusreformen og helseforetaksmodellen har påvirket rammene for demokrati og demokratisk innflytelse på spesialisthelsetjenesten. Med utgangspunkt i blant annet disse fire fokusområdene – eier-myndighet, bestillerutfører, kostnadskontroll og demokrati – er andre lands organiseringer og erfaringer med spesialisthelsetjenesten analysert.

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Agenda utredning & utvikling, Muusmann Research & Consulting
Intervju
Dokumentstudier