Bærekraftig og kompakt byutvikling

Evaluering|

"Plansatsing mot store byer" er et femårig program (2013-2017) for å medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging i de fire største byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Evalueringens utgangspunkt er plansatsingens målsetting: "å styrke kompetanse og kapasitet til sentrale aktører i deres arbeid med å oppnå helheltig og samordnet byutvikling. Herunder er det viktig å bidra til mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene. "

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Elisabeth Angell, Gro Marit Grimsrud, Tor Skogedal Linden
  • Uni Research
Intervju
Dokumentstudier