Avfallssug – effekter på materialgjenvinning

Evaluering|

Foreliggende rapport presenterer erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg. Det er vurdert mulige endringer i materialgjenvinningen ved bruk av avfallssug i forhold til tradisjonelle oppsamlingsordninger (kildesorteringsordninger). Vurderingen omfatter både husholdningsavfall og næringsavfall. Prosjektet har avdekket et mangelfullt kunnskapsgrunnlag for vurdering av avfallssug i forhold til materialgjenvinning. Det har ikke vært tilgjengelig faktaopplysninger om fraksjonenes renhet (feilsortering) eller andelen til materialgjenvinning for de sorterte fraksjoner ved bruk av avfallssug. Vi har derfor vært nødt til å basere vårt arbeid på i hovedsak resultater knyttet til bruk av nedgravde containere.

  • Klima- og forureiningsdirektoratet
  • Jørgen Saxegaard, Kjetil Hansen
  • Hjellnes Consult
Dokumentstudier
Observasjon