Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng

Evaluering|

Formålet med evalueringen er å gi programmets eiere og finansiører en vurdering av programmets mål og strategier, resultater og effekter, samt effektivitet. Vår vurdering er at Arenaprogrammet lykkes med å realisere hovedmålet om å styrke regionale næringsmiljøers evne til innovasjon og verdiskaping gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige. Bedriftene som har deltatt i Arena-prosjektene rapporterer gjennomgående om positive effekter.

  • Innovasjon Norge
  • MENON Business Economics
Intervju
Spørreskjema