Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet

Evaluering|

Telemarksforskning har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert det arbeidsmedisinske tilbudet i Norge. Evalueringens mandat var å utrede spørsmål som angår de arbeidsmedisinske avdelingenes kompetanse, kapasitet, samarbeid, kvalitet, organisering, rammebetingelser, prioriteringer samt om pasientene får sine rettigheter oppfylt. Statens arbeidsmiljøinstitutts rolle som koordinator er også vurdert.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Heidi Haukelien, Geir H. Møller, Christine Hvitsand
  • Telemarksforsking, Bø
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier