Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000

Evaluering|

Formålet med denne rapporten har primært vært å oppsummere resultatene fra andre fasen av prosjektet ”Videreutvikling av kandidatundersøkelsen”. Prosjektet som helhet har som hovedformål å utarbeide et datagrunnlag for analyser av arbeidsmarkedskarrierer blant akademikere som avsluttet utdanningen våren 2000. Denne andre fasen av prosjektet har bestått i en videre oppfølging gjennom en spørreskjemaundersøkelse i 2004 til den halvparten av 2000-kullet som skulle følges opp via spørreskjema og nye koplinger mot Statistisk sentralbyrås registre for den halvpart som skulle følges opp via registerkoplinger. Resultatene fra den andre fasen blir også i en viss utstrekning sammenholdt med resultatene fra den første fasen.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Clara Åse Arnesen
  • NIFU STEP
Spørreskjema
Statistikk