Arbeidsevnevurdering i NAV

Evaluering|

I februar 2010 ble arbeidsevnevurdering innført som en lovpålagt oppfølgingsmetodikk i NAV. Arbeidsevnevurdering er del av et nytt oppfølgingsregime for brukere som har behov for bistand rettet mot arbeid, og kan ses som et kjerneelement i NAV-reformen. Modellen kan i hovedtrekk beskrives slik: Brukere som presenterer et ønske overfor NAV om bistand rettet mot arbeid eller aktivitet, skal få en innledende behovsvurdering. Denne skal være enkel, og kan gjerne gjennomføres i løpet av en første samtale. I behovsvurderingen vil det skje en første seleksjon av de som har behov for en grundigere arbeidsevnevurdering. Arbeidsevnevurderingen skal gi en vurdering av personens samlede ressurser og hindringer sett i relasjon til krav og forventninger i arbeids- og hverdagsliv. Den skal bygge på brukerens egenvurdering, en ressursprofil som utarbeides av NAV i samhandling med brukeren, samt selve arbeidsevnevurderingen som er en helhetsvurdering basert på den samlede informasjonen om så vel brukerne som arbeidsmarkedet. Arbeidsevnevurderingen har tre hovedfunksjoner i NAV: Den skal være grunnlag for å utarbeide en aktivitetsplan for brukeren, gi grunnlag for å avdekke behov for arbeidsrettede tiltak og ha en funksjon i vurderingen av inngangsvilkårene for inntektssikringsordninger. Oppdraget til Proba har vært å belyse om bruken av arbeidsevnevurderinger i NAV bidrar til 1) Effektive og brukerrettede oppfølgingsløp, 2) At forvaltningsavgjørelser kvalitetssikres og 3) Mer treffsikker virkemiddelbruk. Evalueringen har hovedvekt på hvordan NAVs ledere og ansatte forstår og anvender metodikken, og hvordan brukerne opplever den, sett i forhold til ambisjonene. Proba har identifisert utfordringer og forbedringsområder, og vurdert hvilke faktorer/kjennetegn ved metodikken eller bruken av metodikken som i større eller mindre grad bidrar til måloppnåelse.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk