Analyse av sysselsettingseffekten av Tiltakspakken

Evaluering|

De norske myndigheter lanserte vinteren 2008/2009 den såkalte Tiltakspakken for a motvirke de negatøre effektene av finanskrisen på norsk næringsliv. Enova ble gjennom tiltakspakken styrket med en ekstraordinær bevilgning til Energifondet på 1190 MNOK i 2009. Stortingets intensjon med Tiltakspakken framkommer med følgende formulering i « Tillegg til fildelingsbrev hentet fra St. prp nr 37 (2008-2009): forslagene som fremmes skal stimulere produksjon og sysselsetting, slik at økningen i arbeidsledigheten dempes. Det er lagt vekt på at tiltakene skal kunne iverksettes raskt og treffe de mest utsatte delene av arbeidsmarkedet, samtidig som de bidrar til bedre miljø og bedre offentlig infrastruktur. Videre tar tiltakene sikte på a sette arbeidstakere og bedrifter bedre i stand til å møte nødvendige omstillinger og bidra til nyskaping gjennom kompetanse- og fornyingstiltak. " Enova la opp til et ambisiøst internt akfivitetsnivå i sin disponering av Tiltakspakken og det var viktig for Enova å få satt bevilgningen raskt i arbeid. Enova valgte programområder og tildelte finansielle rammer i tråd med Stortingets intensjoner. I forhold til hovedmålsettingen om å dempe økningen i arbeidsledigheten var det viktig for Enova at flere av programmene traff bygg- og anleggssektoren, samtidig som de andre delene av intensjonen ble ivaretatt.

  • Olje- og energidepartementet
  • Odd Ivar Lindland, Ingvill Kvernmo, Jostein Danielsen
  • PricewaterhouseCoopers
Intervju
Dokumentstudier