Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak

Evaluering|

Vi kartlegger og analyserer omfang, fordeling og effekter av kvalifiserings- og opplæringstiltak i Norge fra 1993 til 2003. Ved bruk av administrative registerdata og forløpanalyse og sannsynlighetsmatching evaluerer vi arbeidsmarkedsopplæringstiltak (AMO) for ordinære arbeidsledige og AMO og skolegang for yrkeshemmede. Samlet sett synes det klart at kvalifiserings- og opplæringstiltak har positive effekter for ordinære arbeidsledige mhp. jobbsannsynlighet etter deltagelse. For yrkeshemmede finner vi en tendens til at opplæringstiltak gir bedre resultater enn praksisplasser. Voksenrett til videregående utdanning synes å ha hatt svakt positive effekter mhp. rekruttering og gjennomføring av ordinær utdanning.

  • Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Inés Hardoy, Knut Røed, Tao Zhang
  • Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning
Dokumentstudier
Statistikk