Last ned som PDF

27 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Fiske med storruse i Yndesdalsvatnet i perioden 2000-2005

Vedlegg

Evaluering

Fiske med storruse i Yndesdalsvatnet i perioden 2000-2005 evaluering av rusefiske for å tynne ut overbefolkede bestander av innlandsaure

Det er i perioden 2000-2005 blitt fisket ut totalt 36 855 aure med storruser i Yndesdalsvatnet. Dette tilsvarer et beregnet uttak av aure på 2,4 kg/ha/år (SD = 0,2). I 2000 stagnerte aurens vekst ved ca. 20 cm lengde og 75 gram, mens tilsvarende tall for 2005 var 22 cm lengde og 110 gram. Videre viser beregningene at auren fanget i 2005 hadde bedre kondisjon (gj. snitt 1,1) sammenlignet med auren fanget i 2000 (gj. snitt 0,9). Disse moderate endringene i fiskens vekst og vekt skyldes trolig redusert konkurranse i bestanden som følge av rusefisket. Årsaken til at uttaket av fisk ikke har medført enda større endringer i fiskens tilvekst er trolig gode gyte- og oppvekstforhold og at uttaket har vært for lavt. Basert på disse erfaringene anbefales et økt uttak ved å doble antallet ruser, fra to til fire. Dette vil trolig være nok til å ta ut over 4 kg aure/ha/år og vil trolig gi en ytterligere økt størrelse og kvalitet på fisken i Yndesdalsvatnet. Sammenlignet med tradisjonell utfisking av aurevann med bruk av garn, synes rusefisket å være klart mindre arbeidskrevende og mer effektivt uttrykt som fangst pr. redskap pr. døgn. Videre er arbeidsinnsatsen langt lavere for ruse sammenlignet med et garnfiske. For å få til en mest mulig effektiv utfisking må antallet ruser tilpasses størrelsen på innsjøen og rekrutteringen til bestanden. Vi tror at det foreliggende arbeidet kan brukes som grunnlag for å vurdere fangstinnsats (antall ruser) i forhold til innsjøareal for å få til et effektivt fiske.

Publisert

Eier

Statsforvaltaren i Vestland

Utgiver

Statsforvaltaren i Vestland

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Sven-Erik Gabrielsen og Bjørn T. Barlaup

Språk

norsk (bokmål)