Last ned som PDF

116 sider

12.66 MB

Forsiden av dokumentet Transport21

Strategi/plan

Transport21

Hovedoppgaven for Transport21 er å gjennomføre en bred strategiprosess knyttet til transportforskningsområdet for å identifisere forskningsspørsmålene det er avgjørende å få svar på for å løse dagens og morgen- dagens transportutfordringer og gi en anbefaling om hvordan vi kan innrette den samlede FoUI-innsatsen i sektoren på en best mulig måte . Oppdraget omfatter også forskningsbasert innovasjon, herunder pilote- rings- og demonstrasjonsaktiviteter når slik aktivitet er avhengig av forskningsbasert kunnskap som ledd i eller som følge av uttesting . 21-prosessen skal særlig legge vekt på privat næringsliv med mål om større oppslut- ning og satsing på FoUI-aktiviteter i transportrelaterte næringer eller andre deler av næringslivet som utvikler løsninger og tjenester som er, eller kan bli, rettet mot å løse utfordringer i transportsektoren .

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Språk

engelsk

Tema

Transport og kommunikasjon