Last ned som PDF

77 sider

1.17 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Implementering av Nye Læreplaner i Grunnleggende Norsk og Morsmål for Språklige Minoriteter

Evaluering

Evaluering av Implementering av Nye Læreplaner i Grunnleggende Norsk og Morsmål for Språklige Minoriteter Delrapport 2

Rambøll Management Consulting gjennomfører en evaluering av implementeringen av læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og læreplan i morsmål for språklige minoriteter på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Evalueringen strekker seg over tidsrommet 2008-2011. Evalueringsoppdraget er todelt. Første del er en kompetansekartlegging av lærere som underviser i grunnleggende norsk, tospråklig fagopplæring og morsmål, med det formål å avdekke deres kompetanse og kompetansebehov. Den andre delen av oppdraget er å evaluere implementeringen av læreplanene i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter. Evalueringsoppdraget omfatter leveranse av to delrapporter og en sluttrapport. Delrapport 1 ble levert til Utdanningsdirektoratet i februar 20092. Den foreliggende rapporten utgjør delrapport 2. Delrapport 2 har undersøkt implementeringssituasjonen ett år senere, og formålet har vært å identifisere eventuelle utviklingstrekk ved implementeringen av læreplanene. I tillegg har vi gått mer i dybden på erfaringene med læreplanimplementeringen ute i sektoren, og innhentet kvalitative data fra 10 skoler i 9 kommuner og fylkeskommuner. På dette grunnlag oppsummerer rapporten erfaringer så langt i implementeringsprosessen, og gir noen anbefalinger knyttet til sentrale utfordringer i arbeidet med læreplanene i kommuner og fylkeskommuner.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning