Last ned som PDF

34 sider

2.45 MB

Forsiden av dokumentet Følgeevaluering av Kompetanse for
fremtidens barnehage

Evaluering

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage

Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er et sentralt virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og har et mål om å sikre barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Rapporten oppsummerer fem evalueringsrapporter fra perioden 2016-2020, som tar for seg kompetansetiltak i denne strategien. Kompetansetiltakene som er evaluert retter seg mot ansattgrupper i barnehagen. I tillegg har innføringen av styringssystemet Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage blitt fulgt av forskerne. Kompetansetiltakene bidrar hver for seg til å heve kompetansenivået i sektoren. Store deler av de statlige kompetansemidlene skal benyttes til barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak, og disse skal utvikles i et partnerskap mellom barnehageeierne og universitets- og høgskolesektoren i fylkene. Regional ordning er i en tidlig fase, men følgeevalueringene setter søkelys på noen sentrale utfordringer og forutsetninger for å få ønsket effekt av ordningen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

SINTEF AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788214076455