Last ned som PDF

118 sider

3.46 MB

Forsiden av dokumentet Prosjektrapport for Nasjonal helseøvelse 2018

Evaluering

Prosjektrapport for Nasjonal helseøvelse 2018

I Norge har helsetjenesten ansvar for å gi nødvendig helsehjelp til sivilbefolkning og til soldater – både i fredstid og i en krigssituasjon. Dette er vi forpliktet til som medlem av NATO i forhold til de syv kravene som NATO stiller til sine medlemsland. Disse forpliktelsene innebærer at den sivile helsetjenesten og helsetjenesten i Forsvaret må kunne samarbeide nært, slik at de kan yte den hjelpen som er nødvendig. Høsten 2018 var Norge vertsnasjon for den største NATO ledede militærøvelsen siden den kalde krigen, Trident Juncture 2018 (TRJE18). Helsesektoren i Norge er en viktig beredskapsaktør, som har som formål å verne liv og helse. Helsetjenesten skal blant annet være forberedt på å gi helsehjelp når mange er skadd, og ved evakuering av sivilbefolkning, noe som er en viktig del av totalforsvaret av Norge. I forbindelse med årets NATO-øvelse hadde vi en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, de andre nødetatene, forsterkningsressurser og frivillige organisasjoner på nettopp dette. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet (Hdir) bestemte derfor at Nasjonal helseøvelse 2018 (NHØ18), skulle ha dette som fokus, og at den skulle være koordinert med NATO øvelsen Trident Juncture 2018. Evalueringen av NHØ18 2018 har identifisert mange bevaringspunkter, men også forbedringspunkter. Prosjektet anbefaler at de som har ansvar for oppfølgingen av forbedringspunkter og anbefalinger overfører disse i en forpliktende handlingsplan, og implementerer anbefalte tiltak i samsvar med Samfunnssikkerhetsmeldingen (Meld. St. nr. 10 (2016-2017)). Formålet med dette dokumentet er å oppsummere og trekke fram momenter fra evalueringsrapporten fra LIVE-delen av NHØ18 2018, løfte fram anbefalte lærings- og forbedringspunkter etter øvelsene, og videreformidle erfaringer fra øvingsplanlegging og gjennomføring. Rapporten omhandler ikke evaluering og oppfølgingspunkter etter CPX-delen av øvelsen.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg