Last ned som PDF

39 sider

6.95 MB

Forsiden av dokumentet Oppdatert kunnskapsgrunnlag om Nord-Norgebanen

KVU/KS1/KS2

Oppdatert kunnskapsgrunnlag om Nord-Norgebanen Hovedrapport

Samferdselsdepartementet har i brev av 24.11.2017 bedt Jernbanedirektoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag og en samfunnsøkonomisk analyse av en ny jernbanestrekning Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) (vedlegg 1). Analysen skal baseres på den traséen som ble vurdert rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011). En mulig trinnvis utbygging skal vurderes. I oppdragsbrevet pekes det på at vi ikke skal utarbeide en konseptvalgutredning med de formelle og prosessuelle krav som stilles til en slik analyse. Men KVU-metodikken skal følges så langt Jernbanedirektoratet vurderer det som hensiktsmessig. Kostnadsanslaget skal være på utredningsnivå innenfor +/- 40 % usikkerhet. I henhold til etablert praksis skal det gjennomføres konsultasjoner med Sametinget. På bakgrunn av oppdraget har Jernbanedirektoratet i samarbeid med rådgivere oppdatert kunnskapsgrunnlaget gjennom nye kostnadsestimater, nye markeds- og transportanalyser og en samfunnsøkonomisk analyse. Korridoralternativene er gjennomgått også med tanke på konfliktpotensialer i forhold til arealbruk, næringsliv, miljø, kulturminner, reindrift, samiske interesser mm.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Asplan Viak, Metier AS og Jernbanedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon