Last ned som PDF

54 sider

1.12 MB

Forsiden av dokumentet Bruk av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler blant sysselsatte i Norge (2013-2022)

Studie

Bruk av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler blant sysselsatte i Norge (2013-2022)

Hovedbudskap I denne rapporten undersøker vi utbredelse og utvikling av bruk av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler blant sysselsatte i Norge. Rapporten er basert på ti år med årlige data (2013-2022) innsamlet ved hjelp av telefonintervjuer i et tilfeldig utvalg fra det norske folkeregisteret. Alkohol er det klart mest utbredte rusmidlet blant sysselsatte i Norge, med nær 9 av 10 som rapporterer bruk siste 12 måneder. Kartleggingsinstrumentet Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) ble brukt for å måle risikofylt alkoholbruk. Mer enn 15 % hadde en AUDIT-skåre som indikerte et risikofylt alkoholbruk, dvs. alkoholbruk som har potensiale for negative konsekvenser og/eller som på sikt kan være avhengighetsskapende. Omtrent 2 av 10 rapporterte bruk av reseptbelagte smertestillende, det mest utbredte vanedannende legemidlet, i løpet av de siste 12 månedene. Om lag 3 av 100 sysselsatte oppga å ha brukt cannabis, det mest utbredte illegale rusmidlet, de siste 12 månedene. Mellom 2013 og 2022 var utbredelsen av alkoholbruk, risikofylt alkoholbruk samt selvrapportert bruk av vanedannende legemidler relativt stabil. Vi observerte imidlertid noen endringer i illegal rusmiddelbruk den siste delen av perioden. Mer spesifikt fant vi en markant økning i cannabisbruk blant yngre (20-40 år) kvinnelige sysselsatte mellom 2021 og 2022, slik at andelen kom på nivået til menn i samme aldersgruppe. I tillegg fant vi en betydelig relativ økning i kokainbruk de siste to årene, spesielt blant unge mannlige sysselsatte men det var også en økende tendens blant unge kvinnelige sysselsatte. Forekomsten av kokainbruk er likevel forholdsvis lav, med andeler på 3 % for menn og 1 % for kvinner.

Publisert

Eiere

Folkehelseinstituttet og Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Kilde

www.fhi.no