Last ned som PDF

56 sider

0.87 MB

Forsiden av dokumentet Følgeevaluering av 0-24-programmet

Evaluering

Følgeevaluering av 0-24-programmet Andre delrapport

0-24 programmet ble igangsatt i 2015 og er et femårig tverrsektorielt program som har som formål at tjenester og innsatser for utsatte barn og unge under 24 år og deres familier skal bli bedre samordnet og mer helhetlige. Programmets langsiktige mål er at det tverretatlige samarbeidet i landets kommuner om utsatte barn og unge og deres familier blir styrket, og at gjennomføringen i videregående opplæring økes, noe som vil bidra til et forbedret grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnet og varig tilknytning til arbeidslivet for dem det gjelder. Deloitte har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å følgeevaluere 0-24- programmet. Formålet med oppdraget er todelt: -Dokumentere og vurdere gjennomføringen av programmet og dets måloppnåelse -Legge til rette for og bidra til læring, videreutvikling og justering av programmet underveis

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Deloitte AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no