Last ned som PDF

107 sider

0.32 MB

Forsiden av dokumentet Regjeringens tilbakeføringsgaranti

Evaluering

Regjeringens tilbakeføringsgaranti en forstudie av iverksetting

Kriminalomsorgsmeldingen legger fram en rekke forslag til tiltak som skal støtte opp om målet om at innsatte skal ha en rimelig sjanse til å leve et liv uten kriminalitet etter løslatelsen. Tilbakeføringsgarantien står sentralt i dette arbeidet. Iverksetting forutsetter et bredt tverretatlig samarbeid og samarbeid med andre aktører. Tilbakeføringsgarantien ser ut til å være godt forankret på sentralt og regionalt nivå i kriminalomsorgen, men den er dårligere kjent og har en svakere forankring i enhetene i kriminalomsorgen. Tilbakeføringsgarantien er et samstyringsprosjekt som krever innsats fra flere departementer og etater. Det synes å ligge en utfordring i å forankre ansvaret for tilbakeføringen hos noen samarbeidspartnere.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Evelyn Dyb og Katja Johannessen

Språk

norsk (bokmål)