Last ned som PDF

28 sider

0.52 MB

Forsiden av dokumentet Barn og unge med AD/HD

Statusrapport

Barn og unge med AD/HD AD/HD og lignende adferdsvansker – skoleperspektivet

Barn og unge med AD/HD utgjør en betydelig vanskegruppe i skolen. Det oppgis forskjellige prevalenstall alt etter hvilket diagnosesystem som benyttes. Basert på DSM IV finner man en forekomst på 5-10 %, og basert på de litt strengere kriteriene i ICD 10 finner man en forekomst på 1-2 % (Andersson, 2004). Internasjonalt synes det å være enighet om en forekomst på 3-5 % (Barkley, 2002: Sosial- og helsedepartementet, 2005). Sakkyndig team ved Ullevål (Lensing, 2002) beregnet at dette ville tilsvare et antall på mellom 10 000-50 000 barn innenfor aldersspennet. I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Utdanningsdirektoratet for 2006, står det at man skal sørge for ”utarbeidelse av statusrapport om forskningsinnsats og praktisk arbeid, tverrfaglig og på tvers av forvaltningsområder, for barn og unge med AD/HD og lignende atferdsvansker, frist 15. april 2006”.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning