Last ned som PDF

44 sider

1.42 MB

Forsiden av dokumentet Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein

Forhåndsutredning

Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein

På oppdrag fra Statens vegvesen har NINA laget en utredning for å belyse hvilken betydning en eventuell bygging av miljøtunneler langs deler av Rv7 over Hardangervidda vil få for villreinen. En kunnskapsstatus om rein og effekter av menneskeskapte forstyrrelser og inngrep, barriereeffekter og tilrettelagte kryssingsmuligheter (korridorer) av vei er gitt på bakgrunn av tilgjengelig litteratur. Villreinens bruk av Hardangervidda generelt og nærområdene til Rv7 spesielt er diskutert, og det er redegjort historisk, så vel som nåtidig kunnskap om hvordan reinen har krysset fra de sørlige områdene på vidda til Nordfjella, og vice versa. Effekten av miljøtunneler og deres plasseringer er vurdert i forhold til omfang og type av menneskelig ferdsel og andre faktorer som antas å virke inn på villreinens bruk av områdene, så som brøytekarakteristikk av ulike veistrekninger, forstyrrelsesgrad langs ulike deler av veien gjennom året, samt historisk og nåtidig kunnskap om reinens bruk av områdene. En hovedkonklusjon er at den potensielle barrierereduserende effekten av miljøtunneler for villrein er usikker, og avhengig av annen aktivitet i området. Hvis det etableres tunneler av tilstrekkelig lengde langs optimale tverrenavsnitt for reinen, samtidig som det tas i bruk andre reguleringsverektøy som kontrollerer øvrige aktiviteter som kan skape unnvikelseseffekter, antas miljøtunneler å kunne gi en ønsket barrierereduserende effekt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8242616531

Tema

Transport og kommunikasjon Klima og miljø