Last ned som PDF

46 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet

Kunnskapsoppsummering

Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet Effekten av tiltak og stønader for arbeidsmarkedstilknytning

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) har som mål å bidra til en informert offentlig, demokratisk debatt om velferd, arbeidsliv, integrering, migrasjon og andre aspekter ved velferdssamfunnet og dets utvikling framover. Som et ledd i dette har programmet tatt initiativ til å få utarbeidet en mindre serie av temanotater om utvalgte emner innenfor det brede VAM-feltet. Det er programstyrets ønske at slike notater skal oppsummere og formidle tilgjengelig forskning og kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål på en enkel og oversiktlig måte, til nytte for både forskere, politikkutviklere, andre brukere og allmennheten. Programmet lyste høsten 2014 ut midler til å utarbeide tre temanotater. Notatene gir en oversikt over forskningen på bestemte områder og hva som er viktige resultater og kommende forskningsspørsmål. Det ble lyst ut midler til temanotater innenfor temaene: 1) Forskning om et inkluderende arbeidsliv: a) Tilknytning til arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne, b) Innvandrerkvinners tilknytning til arbeidslivet; 2) Forskning om familiestøttede tiltak. Temanotatet Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekten av tiltak og stønader for arbeidsmarkedstilknytning er utarbeidet av Julia Orupabo og Ida Drange ved Institutt for samfunnsforskning. Programstyret vil takke forfatterne for vel utført arbeid.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk