Last ned som PDF

147 sider

1.06 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering

Evaluering av skogvernet i Norge

Dagens vern av skog i Norge er evaluert i forhold til politiske målsetninger knyttet til behovet for vern av et representativt utvalg av skog, store områder, truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper, samt biologisk mangfold. Sammenliknet med Sverige og Finland som har vernet 4-5% av sitt produktive skogareal, har Norge hittil vernet under 1% av produktiv skog. Vernet skog er skjevt fordelt i forhold til geografi og naturforhold, med en relativ underdekning av vernet skog for Øst-Norge, samt i nemoral boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone og lavereliggende skog i alle regioner. Det er kun vernet 11 områder med mer enn 10 km2 produktiv skog, herav hele 7 i Nord-Norge og de øvrige i Øst-Norge. Av truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper er det mangelfullt vern for edellauvskog, kalkskog, høstaudeskog, lågurtskog, rik sumpskog og gjenværende gammelskog med lang kontinuitet.

Publisert

Eiere

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Utgivere

Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom og Tor Erik Brandrud

Språk

norsk (bokmål)