Last ned som PDF

50 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser

Evaluering

EUs fremtidige forskningspolitikk: Konturer og konsekvenser

Kommisjonen la den 16. juni 2004 frem et en kommunikasjon om den fremtidige forskningspolitikken i regi av EU: ”Science and Technology, the key to Europe’s future – Guidelines for future EU policy to support research”. Dokumentet gir innledende indikasjoner på hvordan EUs forskningspolitikk vil kunne bli, og er også ment å skulle stimulere til diskusjon om innholdet i det 7. rammeprogram. Lisboa-strategien og målet om å gjøre EU til den mest konkurransedyktige og dynamiske økonomien i verden i inneværende tiår står sentralt i kommunikasjonen. En styrket europeisk forskningsinnsats, med fokus på ”excellence” og innovasjon, vurderes som nøkkelen til industriell konkurransekraft. Videre understrekes de to hovedmålsettingene som EU har satt seg om henholdsvis å utvikle et felleseuropeisk forskningsområde – European Research Area (ERA) – og å sikre at 3 prosent av landenes BNP går til forskningsinvesteringer i 2010, med to tredjedeler fra privat sektor. Kommunikasjonen understreker at forskningsinvesteringene må økes om målene skal nås. Kommisjonen har da også i en tidligere kommunikasjon om langtidsbudsjettet for EU i perioden 2007-2013 foreslått en to – tredobling av budsjettet til forskning. Kommunikasjonen av 16. juni spiller en viktig rolle ved at den søker å skissere hva en slik økning vil kunne bidra til for å styrke den europeiske forskningsinnsatsen.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Forfatter

Erik Yssen

Språk

norsk

Tema

Utenrikssaker utdanning og forskning