Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Videregående opplæring – progresjon, gjennomføring og tilgang til læreplasser, 2004

Vedlegg

Studie

Videregående opplæring – progresjon, gjennomføring og tilgang til læreplasser, 2004

I denne rapporten legger vi vekt på å sammenlikne elevgruppers progresjon i videregående opplæring langs flere dimensjoner. Vi sammenlikner ulike kull med hensyn til om det er forskjeller i andel som har optimal progresjon. Optimal progresjon vil si at elevene fram til og med start på tredje opplæringsår ikke er forsinket på grunn av venteår, repetisjon eller omvalg. Vi sammenlikner fylker, og ser om progresjonen varierer avhengig av hvilket fylke en bor i. Vi sammenlikner også de ulike studieretningene, og undersøker om det er forskjeller i progresjonen mellom elever på for eksempel mekaniske fag og elektrofag og elever som går på studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Vi undersøker også om det er forskjeller mellom elever med minoritets- og majoritetsbakgrunn, og mellom gutter og jenter. Videre undersøker vi hvor store forskjeller det er i karakterer, og hvor stor betydning karakterene fra grunnkurs har for den videre gjennomføringen av videregående opplæring. Vi foretar både deskriptive analyser der vi ser på de nevnte forholdene enkeltvis, og analyser der vi ser på de ulike forholdene samlet. Rapporten er en underveisrapportering fra et prosjekt vi utfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som skal pågå til og med 2006.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning