Last ned som PDF

262 sider

6.89 MB

Forsiden av dokumentet Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer

Evaluering

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005

I forbindelse med skogvernplaner på Statskog SFs arealer har Norsk institutt for naturforskning (NINA), Stiftelsen Siste Sjanse (SiS) og Miljøfaglig Utredning AS (MU) utført naturfaglige registreringer på 91 lokaliteter og befaringer på 7 lokaliteter i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og sørlige Nordland. Til sammen har et areal på ca 1 145 km2 blitt undersøkt. Områdenes verneverdi er beskrevet, med en metodikk som bygger på vurdering av verneverdi ut fra et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og artsmangfold (herunder rødlistearter)står sentralt. Områdene er verdisatt etter en femdelt skala, både mht 12 spesifiserte enkeltkriterier og total verdi fra ikke verneverdig (-) til nasjonalt verneverdig, svært viktig. Statskogområdene i Midt-Norge omfatter store arealer med betydelige verneverdier og kan være et viktig bidrag til å dekke manglene ved skogvernet i regionen. I nordboreal (og delvis mellomboreal) sone i midtre og indre deler av Nord-Trøndelag og Nordland kan statskogarealer trolig dekke en betydelig del av skogvernbehovet. Det er spesielt manglene rike skogtyper og viktige forekomster av rødlistearter som fanges opp, men også store områder og urskogspreg/ skog under naturlig dynamikk dekkes av en del lokaliteter. Mange spesielle skogtyper er også representert, ikke minst rike skogtyper (særlig høgstaudeskog og kalkskog (både gran og bjørk)). Derimot bidrar statskogarealene i liten grad til å dekke inn viktige mangler som lavereliggende skog og boreal regnskog.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfattere

Tom Hellik Hofton og Erik Framstad

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1702-3