Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004)

Evaluering

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) årsrapport for registreringer utført i 2004

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Stiftelsen Siste Sjanse (SiS) og Miljøfaglig utredning AS (MU) har undersøkt 57 lokaliteter på ca 690 000 dekar, med befaringer av ytterligere 11 områder, fordelt på Øst-Norge, Vestlandet og Trøndelag (og ett område i Nordland). Områdene har vært undersøkt med tanke på vern av skog på Statskog SFs arealer. Metodikken bygger på en vurdering av områdenes verneverdi på bakgrunn av et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og interessante arter, herunder rødlistearter, står sentralt. Metoden følger mal beskrevet av DN. Hvert enkelt kriterium er verdisatt etter en femdelt skala (fra ingen relevans til kriteriet godt oppfylt/meget godt utviklet/av stor verdi), mens den samlede verdien er vurdert etter en fem-delt skala fra uten spesiell verneverdi til nasjonalt verdifullt og svært viktig.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Norsk institutt for naturforskning

Forfatter

Arne Heggland

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-426-1571-3